شما اینجا هستید: خانه / متفرقه / بیست قانون طلایی زندگی

بیست قانون طلایی زندگی

زنـدگـي امـروزي مـملـو از فـراز و نـشـيـب است. براي كاميابي بايد با مشكلات مباره نمود و هيچگاه بـراثـر بروز سختيها و شكست ها نـا اميد نگرديد. زندگي همانند بازي فوتبال مي ماند كه تا دقيقه ۹۰ مـمـكـن است سرنوشتش تغيير كند.

در اين قسمت ۲۰ قانون طلايي كـه شـمـا را در طـي مسير ياري ميرساند، آورده شده است.

۱- حتي رئيس هم بايد آستينهايش را براي كار كمي بالا بزند

زيردستان خـود را وادار بـه انـجـام كـاري نـكنيد كه خودتان تا كنون انجامش نداده ايد و يا رغبتي به انجام دادنش نداريد. اگر رئـيس يا سـردسته گروهي هسـتـيـد بايد سرمشق والگوي ديگران قرار بگيريد، آنگاه هيچكس نيز در انجام كاري با شما بحث نخواهد كرد.

۲- اندكـي شـانـس و اقبال بهتر از كوهي از دانش و خردمندي است.

هر اندازه كه شما زيرك و باهوش باشيد لحظاتي در زنـدگـي وجـود دارند كه بايد خودتان را آماده رويـارويـي بـا آنـهـا كـنـيـد. حتـي يـك مـرد خـردمند و دانا نيز پاهايش روي يخ ليز مي خورد. هيچگاه اهميت زمان و مكان مناسب انجام كارهايتان را دست كم نگيريد.

۳- در ازاي هر سخني كه مي گوييد، اجـازه دهيد دشمنتان ده سخن بگويد.

هر قدر كـه شـما بـا سخن هاي خود اطلاعاتي را براي دشمنتان آشكار و افشا گردانيد، وي قدرت بيشتري براي ضربه وارد كردن و صدمه زدن به شما در اختـيـار خواهد داشـت. بگذاريد دشمنتان سخن بگويد زيرا كه اطلاعات قدرت محسوب ميگردد و آنـكه اطـلاعات قادر است ويرانگر باشد.

۴- پول نقد، پول نقد است حتي اگر از شكم فيل بيرون آيد.

زماني كه شما اسكناس در دست داريد هيچ اگر و امايي وجود نخواهد داشت تـنها پول نقد است كه وجود دارد. چك هميشه در معرض بـرگـشـت خـوردن و كـارت اعتـباري هـم مختص آدمهاي زود باور ميباشد اما پول نقد همواره پول نقد است.

۵- هيچگاه ۰ همه چيز را براي دیگران بر ملا نكنيد.

همواره چيزي را نزد خودتان نگاه داريد.اگر مجبور به افشاي آن شديد تنها u تا� آن را فاش سازيد.همان  از شما حفاظت خواهد كرد و همچنين ضامن آن ميگردد كه آن ايده متعلق به شما باشد.

۶-هنگام خشم وعصبانيت تصميم نگيريد.

مردان باهوش و محـتـاط مـطـلع هـستند كه براي درست انديشيدن به آرامش ذهن نياز ميباشد. هنگامي كه شما عصباني هستيد، از روي خشم و غضب و نـه از روي مـنطق صحبت خواهيد كـرد. احـسـاسـات و هيـجـانات خـود را كنترل كنيد. اين يكي از مهمترين قوانين ميباشد. زماني كه عصباني هستيد شما ديگران را تهديداتي ميكنيد كه قادر به عملي كردن آنها نميباشيد و يا تصميماتي اتخـاذ مي كنيد كه در آيـنده پشيماني به بار خواهند آورد.

۷- مرد است و قولش.

هيچگاه نبايد زير قولتان بزنيد. همواره سر قول و حـرفـتان بمانيد ( البته بهتر كه هيچگاه قولي به كسي ندهيد ولي مي دانم كه بعضي از شمـا نـمـي تـوانـيـد جـلوي خودتان را بگيريد). درست زمانـي كه شخصي ديـگر بـه شـما اعـتـماد casino online نـداشـته باشد همان لحظه است كه او را از دست داده ايد.

۸- دهانـتـان را بـسـتـه نـگاه داريـد و اگـر مـجبور به گفتن دروغ هستيد، ساده و مختصر بگوييد.

اگر حـرف و سـخن خـوشـايـند و جـالبـي بـراي گـفتن نداريد بهتر است كه اصلا هيچ چيز نگوييد. حتـي اگـر حـرفـي بـراي گـفـتـن داريـد آن را بـازگـو نـكنيد چرا كه سرانجام سبب افشاي موضوعي مي گردد كه فردي كه از آن مطلع ميگـردد، قادر است از آن براي ضربه وارد كردن به شما استفاده كند. اگر دهانتان بـسته باقي بماند، اشتباهات همان جايي خواهند رفت كه دايناسورها رفتند. هـمـچـنـين تـوجـيه كـردن و فـرامـوش نكردن يك دروغ مختصر و خوشـايـنـد آسـان تـر از يـك داسـتان پـردازي مفصل ميباشد.

۹- بهترين روش براي جاخـالي دادن از گـلولـه هاي دشمنان آن است كه هيچگاه در تيررس آنان قرار نگيريد.

هرگز خود را در موقعيتهاي دردسر ساز قرار ندهيد. هيچـگاه در يـك مـكان با دشمن خود نباشيد تا او نتواند مستقيما سر شما را نشانه بگيرد.

۱۰- اگر قادر نيستيد در جنگ منصفانه پيروز گرديد، قوانين بازي را به نفع خود تغيير داده و يا بهتر آنكه كلا آنها را نقض كنيد.

اگر شما شخصي مي باشيد كه همواره خواهان پيروزي است، هـمـيشـه پـيـروزي بدان مفهوم نيست كه ملزم به رعايت قوانين بازي باشيد. هرگاه مايل به پيشرفت در زندگي خود ميباشيد بهتر است قوانين جانبي و ميانبر را نيز بياموزيد

۱۱- هرگز خيانت وخائن را به آساني نبخشيد.

در انجام خيانت معمولا مقصر كسي است كه مورد خيانت قرار گرفته است. چون برخي عادت دارند از گناه و تقصير گناه كار به راحتي گذاشته و او را مورد بخشش قـرار دهنـد، كه اين عمل باعث ترغيب فرد خاطي در تكرار عمل خويش خواهد شد.

۱۲- هـرگـاه مـردد بـوديد كـه آيا بهتر است دشمنتـان از شـمـا هراس داشته باشد و يا آنـكـه مـورد احـترامش باشيد هميشه گزينه ترس را برگزينيد.

محترم بـودن فـوق الـعـاده عالي است. امـا عـنـصر ترس بهتر از آن است. ترس بازدارنده بهتري نسبت به مورد احترام بودن مي بـاشـد. تـرس دشـمـن را در مسـير خـود متوقف مي كند.

۱۳- كنار هر مرد موفقي يك زن موفق وجود دارد.

شما براي كسب موفقيت به  پايداري و استقامت يك زن بزرگوار نياز داريد. يك مرد بدون خانواده، يك مرد كامل نخـواهد بود. در مـقـابـل، يـك هـمـسر بـد و نـامـنـاسب شـما را از شكوفايي استعدادها و قابليتهايتان باز مي دارد.

۱۴- هيچ چيز پايدار و هميشگي نميباشد.

از عشق گرفته تا ثروت، مـوفقيت در تجارت، زيبارويي و حتي پرپشت بودن موي سرتان هيچ يك پايدار نخواهند ماند.

۱۵- هرگاه به نبرد كسي ميـرويــد، هميشه ضربه اول را شما بزنيد،و چنان محكم و با قدرت هم بزنيد كه به ضربه ديگري نياز نداشته باشيد.

هنگامي كه منازعه و درگيري اجنتاب ناپذير مي باشد، هميشه اولين ضربه را شما وارد كنيد. با ايـن عـمل دشـمـن و حـريف را غافلگير مي كنيد و اگر ضربه شما به اندازه كافي محكم و كاري باشد، مي توانيد دشمنتان را كاملا ناك اوت كنيد.

۱۶- هـرگـاه خـواسـتيد اقدام به انجام كاري كنيد، همواره مدت زمان مـحـقـق گشـتن آن را بيشتر و پاداش و ثـمـره آن را كمتر برآورد كنيد.

حـتـي بـهترين طرحها و نقشه ها ممكن است بي ثمر و نافرجام گردد. اغـلـب اوقـات مـا به مـنـظور دسـتـيابـي بـه خـواسـتـه هايمان ملزم به تلاش و كوشش مي باشيم و اين بمفهموم آن است همواره بايد صبور و شـكيـبا باشيم. دست بالا گرفتن كار و دست كم گرفتن پاداش آن سبب مي گردد شما هيچگاه مايوس و نااميد نشويد.

۱۷- دوستانتان را نزديك خود نگاه داريد، دشمنانتان را نزديكتر.

افراد هميشه در درك اين گفته دچار سوء تفاهم مي شوند. يـعني آنكه مي پندارند بايد رفاقت صميمانه اي با دشمنانشان داشته باشند. امـا آن تنـها به ايـن مـفهـوم است كه شما بايد منتـهـاي تـلاش خـود را بكنيد تا اعمال و حركات دشمنتان را تحت نظر خويش داشته باشيد. مثلا فردي را كه مورد اعتماد شما است در تشكيلات وي وارد گردانيـد. از اقدامات وي آگاهي داشته باشيد، افكارش را پيش بيني نموده و از نـقـاط ضعفش كمال استفاده را ببريد.

۱۸- براي پول درآوردن بايد پول خرج كرد.

نگران پول خرج كردن نباشيد وقـتي كه هزينه آن پول سود بيشـتـري را در آيـنده عايدتان خواهد كرد. اگر ايده اي براي تجارت و كسب و كار داريد، از بـانك وام بگيريد. بـه كارمندان خود حقوق و دستمزد شايان توجه بدهيد، بـراي مـشـاوره با متخصصين و جويا شدن از رهنمودهايشان پول پرداخت كنيد. هرگـاه شـما كـاسـب و يـا تـاجـر بـاهـوشـي بـاشـيـد هميشه در اوج خواهيد بود.

۱۹- متمركز بودن و پشتكار دو عنصر حياتي موفقيت ميباشند.

اگر شما به خودتان ايمان داشته باشيد هيچ چيز نمي تواند سـد راه شـمـا گردد. حـتي جملات دلسرد كننده نزديكترين كسانتان نخواهد توانست شما را از حركت باز دارد.

۲۰- هيچكس شكست ناپذير نيست.

ثروت نمي تواند ضامن شكست ناپذيري و  وفـاداري باشد. كـافي اسـت كمي مغرور و از خود راضي گرديد و خواهيد ديد كه نزديكترين دوستانتان نيز از شما روي برميگردانند.

درباره ی حمیدرضا هاشمی علیا

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد . فیلدهای موردنیاز علامت گذاری شده اند *

*

*

code

بپر بالا !